Oferujemy szeroki wybór poradni specjalistycznych. Zapewniamy miłą i szybką obsugę. Nasi pracownicy to wysoko wykwalifikowani fachowcy, zaś Przychodnia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt, należący w swojej klasie do najlepszych w kraju.
Serdecznie dziękujemy za wizytę na naszych stronach
i zapraszamy ponownie.
Fundusze Europejskie

Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 otrzymała dotację na:
„Wdrożenie usług e-zdrowia w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie”
Nr RPWM.03.02.00-28-001/16-00
W ramach
Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region”
Działania 3.2 – „E-zdrowie”

Cel projektu:
Głównym celem projektu, będącym odpowiedzią na zidentyfikowane problemy dotyczące wszystkich grup interesariuszy, jest podniesienie dostępności, jakości i efektywności świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie poprzez wdrożenie usług e-zdrowia. Osiągnięcie powyższego celu, możliwe będzie dzięki zrealizowaniu celów szczegółowych dotyczących:

  • usprawnienia procesów wewnętrznych w Przychodni, poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne;
  • poprawy organizacji i efektywności pracy pracowników dzięki integracji systemów informatycznych części białej i szarej oraz wdrożenia nowych systemów;
  • zwiększenia dostępności do świadczonych usług przez udostępnienie nowych e-usług: e- rejestracja i EDM;
  • modernizacji infrastruktury teleinformatycznej – wymianie serwerów oraz sprzętu komputerowego dla umożliwienia właściwego funkcjonowania wdrażanych rozwiązań aplikacyjnych oraz zmniejszenia kosztów związanych z eksploatacją sprzętu i energią elektryczną.

Planowane efekty:

Osiągnięcie celu głównego pozwoli nie tylko na usprawnienie pracy w jednostce, ale także zmniejszy koszty związane z eksploatacją sprzętu i zużyciem materiałów, jak również zwiększy dostępność pacjentów do usług świadczonych przez Internet. Ograniczenie powtarzalności i ujednolicenie procedur w pozytywny sposób oddziaływać będzie na wydajność pracowników i relacje z kontrahentami, a wdrożone systemy zapewnią aktualizację zgodnie z potrzebami użytkownika i aktualnymi wymogami prawa. Całość umożliwi także przejrzystą weryfikację efektów pracy wszystkich działów. Efektem osiągniętych celów będzie możliwie maksymalne zoptymalizowanie czasu oczekiwania na wizytę czy badanie. Korzyścią dla pacjenta będzie internetowy dostęp do rejestracji skracający czas związany z zarezerwowaniem terminu na wizytę/badanie oraz dostęp do indywidualnej dokumentacji medycznej w tym do wyników badań.
Wszystkie działania podniosą poziom świadczonych usług oraz dadzą pacjentom poczucie pobierania świadczeń w nowoczesnej, odpowiadającej na ich potrzeby placówce, która w jak największym stopniu dostosowuje się do wymagań dotyczących dostępności.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 446 367,00 zł
Całkowita kwota dofinansowania wynosi 375 261,40 zł


© Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie
strona główna | rejestracja | dojazd | kontakt